Forurensning

Forbud mot fyring med mineralolje fra 1.1.2020 og høring av lokal forskrift

Det blir fra 1.1.2020 forbudt å bruke mineralolje til oppvarming i boliger, og i driftsbygninger i landbruket etter 1.1.2025. Det vil da være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk etter nyttår, og lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. Tanker som ikke er i bruk, skal tømmes for restolje, rengjøres og fjernes. Klikk for stort bilde

Kommunen sender etter behandling i formannskapet 21.05.2019 ei lokal forskrift på høring slik at forbudet blir gjeldende over hele kommunen og uansett størrelse. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Grong kommune, Trøndelag er på høring med frist 15.7.2019 og tilgjengelig på kommunens nettside www.grong.kommune.no. Innspill kan sendes postmottak@grong.kommune.no eller Grong kommune, Pb 162, 7871 Grong.
 
Selv tanker som er «fyrt tomme» inneholder i snitt 100 liter restolje per m3 av det totale volumet. I tillegg kan det være oljesøl under tanken pga tidligere lekkasje og overfyllinger som sprer seg over tid. Oppgravde tanker og restoljen skal leveres til lovlig mottak, restoljen som farlig avfall. 
 
Det er ingen formelle krav for tømming, rengjøring og fjerning av nedgravde oljetanker, men firmaer/personer bør kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner. Det kan lett skje lekkasjer, forurensning av grunnen og skader på bolig bl.a. ved at tankene ikke tømmes for all olje før de løftes opp fra bakken. Det er da den som utfører arbeidet som har ansvaret dersom noe går galt og oljesøl oppstår, og kan bli erstatningspliktig. På www.oljefri.no finner man mer info og bedrifter som er sertifisert.  
 
Kommunen skal ha et register over tankene, med størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder og plassering. Kommunen kan innhente kundelister fra oljeselskapene. Ved innmelding til kommunen om tømt oljetank, skal det leveres dokumentasjon på 
1) Forsvarlig tømming av tanken 
2) Oljetankens tilstand 
3) At grunnen rundt tanken er fri for oljesøl og at eventuell forurensende masser er levert til godkjent mottak 
4) Levering av oljeavfall som farlig avfall til godkjent mottak. 
5) Levering av oljetank til godkjent mottak. 
 
 
TILSKUDD TIL FJERNING AV OLJETANKER – ERSTATTET AV FORNYBAR ENERGI
ENOVA har fortsatt ut 2019 et tilskudd for å grave opp og sanere oljetankene dersom man samtidig erstatter med en fornybar energikilde, denne ordningen avvikles i 2020. Mer info og kriterier på www.oljefri.no og www.enova.no. 
 
Til toppen