Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Grong kommune.

I hht. eiendomsskattelovens § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 24.02.2022 - 27.03.2022.
Listene er tilgjengelig på nettsiden og på kommunehuset

Klagefrist:

Mandag 10. april 2023.

Grong kommunestyre vedtok i sitt møte den 22.06.2022, sak 30/22, «Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2030». Planen legger de overordnede føringene for kommunens arbeid i kommende år, og skal legges til grunn for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke vedtaket påklages.

Grong kommunestyre vedtok i møte den 24.03.2022 detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen – Grøndalselv.
Dokumenter i saken er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmeside.

For nærmere informasjon om saken ta kontakt med Lars Arnesen.

Til toppen