Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Grong kommune.

Kommunedirektørens forslag til betalingssatser, gebyrer og avgifter samt endringer i regulativ for kommunale tjenester i 2023 er utlagt til offentlig ettersyn. Forslaget skal behandles av kommunestyret i møte 15. desember 2022.  

Frist for å komme med merknader

Fristen for å komme med innspill er satt til 7. desember 2022.
Merknader sendes til postmottak@grong.kommune.no, eller via brev til:

Grong kommune v/kommunedirektøren
Pb 162
7871 GRONG

Dokumenter i høringen

Har du spørsmål?

Kontakt Servicekontoret, telefon 74 31 21 00, om du har spørsmål knyttet til de nye betalingssatsene

Formannskapets innstilling vedr. årsbudsjett 2023 og rullering av økonomiplan 2023 - 2026 legges ut til allminnelig ettersyn. 

Har du innspill?

Frist for innspill settes til 7. desember 2022.

Innspill sendes via e-post til postmottak@grong.kommune.no, eller via brev til:

Grong kommune
Pb. 162
7871 GRONG

Videre behandling

Forslaget og innsende innspill behandles i kommunestyret den 15. desember 2022. 

Dokumenter i saken

Grong kommunestyre vedtok i sitt møte den 22.06.2022, sak 30/22, «Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2030». Planen legger de overordnede føringene for kommunens arbeid i kommende år, og skal legges til grunn for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke vedtaket påklages.

Grong kommunestyre vedtok i møte den 24.03.2022 detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen – Grøndalselv.
Dokumenter i saken er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmeside.

For nærmere informasjon om saken ta kontakt med Lars Arnesen.

Til toppen