Høringer og kunngjøringer

Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Grong kommune.

Planprogrammet legger føringer for det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Planen inneholder en oversikt over eksisterende idretts- og friluftsanlegg i kommunen, samt en oversikt over nye potensielle anlegg og områder. Planen skal også sette fokus på fysisk aktivitet og folkehelsesatsing. Det er et krav fra overordnede myndigheter at alle kommuner må ha en vedtatt og oppdatert plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv for å være berettiget å søke om spillemidler.

 

 

Grong kommunestyre vedtok i møte den 28.05.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien er kommunestyrets styringsverktøy i inneværende kommunestyreperioden, og formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.
Til toppen