Høringer og kunngjøringer

Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Grong kommune.

Av legatets avkastning kan det utdeles bidrag til ungdom i alderen 15 - 25 år fra Grong kommune. Bidrag kan gis til utdanning i praktiske fag, fortrinnsvis innen jordbruk, skogbruk, husflid og håndverk. Det kan i år søkes om bidrag til fullført utdanning i tidsrommet høsthalvåret 2019 – vårhalvåret 2021.

Søk bidrag til utdanning

Søknadsfrist: 20. oktober 2021.

For perioden 2021 - 2026 utlyser vi anbud for vintervedlikehold.

Frist for å legge inn tilbud:
20. juli 2021, kl. 12.00.

 

Grong kommune søker om uttak av grunnvann ved Farstøa (Grong vannverk) for vannforsyning til deler av kommunen. Det er søkt om tillatelse til uttak av totalt 25 l/s (2160 m3/døgn). Uttaket skal skje fra to eksisterende brønner.  

 

Alle dokumenter i saken finnes i vårt system for politiske saker.
Link til møtet hvor kommunedirektørens forslag ble behandlet.
Velg sak to i listen, tittel 89/20 Årsbudsjett. Handlingsplan. 2021. Rullering av økonomiplan 2021-2024.

 

Planprogrammet legger føringer for det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Planen inneholder en oversikt over eksisterende idretts- og friluftsanlegg i kommunen, samt en oversikt over nye potensielle anlegg og områder. Planen skal også sette fokus på fysisk aktivitet og folkehelsesatsing. Det er et krav fra overordnede myndigheter at alle kommuner må ha en vedtatt og oppdatert plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv for å være berettiget å søke om spillemidler.

 

 

Grong kommunestyre vedtok i møte den 28.05.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien er kommunestyrets styringsverktøy i inneværende kommunestyreperioden, og formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.
Til toppen