Høringer og kunngjøringer

Høring - Søknad om tillatelse til uttak av grunnvann ved Farstøa (Grong vannverk) i Grong kommune

Grong kommune søker om uttak av grunnvann ved Farstøa (Grong vannverk) for vannforsyning til deler av kommunen. Det er søkt om tillatelse til uttak av totalt 25 l/s (2160 m3/døgn). Uttaket skal skje fra to eksisterende brønner.  

 

Detaljer om saken og innsending av innspill i saken

Informasjon om saken finnes hos NVE

På NVEs sider kan du sende inn dine innspill. For å sende inn innspill kreves det BankID for å logge inn.
Man kan også sende inn innspill via ordinær e-post. Les om dette på NVEs sider.

Link til saken på NVEs nettsider

Høringsfrist:

Høringsfrist er satt til 25. juni 2021

Har du spørsmål?

Kontakt Knut Myklebust hos oss. Kontakinformasjon finner du nederst i artikkelen.

Lovverk som regulerer håndtering av søknaden

  • Søknaden behandles etter kapittel 3 i vannressursloven. Høring skjer etter reglene i plan- og bygningsloven, jf. vannressursloven § 24.
  • Søknaden er nå sendt på høring til statlige og regionale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget, jf. vannressursloven § 24 og plan- og bygningsloven § 5-2.
  • Søknaden er lagt ut til offentlig gjennomsyn NVEs internettsider: www.nve.no/konsesjonssaker. Plan- og bygningsloven § 12-10, 2. ledd lyder som følger: ”Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig.” 
Til toppen