Igangsatt planarbeid for Bjørgan felt H4 og H5

Igangsatt planarbeid for Bjørgan felt H4 og H5

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Bjørgan felt 4 og 5» i Grong kommune. Planområdet er ca. 508 daa og omfatter eiendom gnr/bnr 23/1.

Formålet med planen er å utvikle området for fritidsboliger og leiligheter med tilhørende infrastruktur. Det aktuelle området er regulert til fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse i vedtatt KDP Bjørgan-Heia.

Frist for å komme med merknader: 17. oktober 2022

Kartutsnitt av bilde fra Bjørgan - Klikk for stort bildeKartutsnitt Bjørgan felt H4 og H5 

  

Planen er i oppstartsmøtet med Grong kommune vurdert til å ikke utløse krav til planprogram eller konsekvensutredning. Planen fremmes av Trønderplan på vegne av forslagsstiller Ulvig Kjær as.
Varselbrev og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på kommunens nettside, under «Kunngjøringer».

Dokumenter i saken

Bjørgan felt H4 og H5
Tittel Publisert Type
Oversikt planområde H4-H5

Oversikt planområde H4-H5

14.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversikt planområde H4-H5.pdf
Oppstartsmøte Bjørgan felt 4-5

Oppstartsmøte Bjørgan felt 4-5

14.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppstartsmøte Bjørgan felt 4-5.pdf

Har du merknader i saken

Merknader i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/Jan Ola Ertsås, postboks 3005, 7709 Steinkjer, joe@tronderplan.no

Til toppen