Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Grong kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

For å finne dokumentene som inngår i en plan må man søke planregisteret. Planregisteret er en digital løsning som gir oss en god oversikt over gjeldende planer. 

De viktigste delene i et kommunalt plansystem er:

  • Planstrategien, som ikke er en egen plan men et styrings- og prioriteringsverktøy som beskriver rammer for planarbeidet i et fireårs perspektiv
  • Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel (med handlings- og økonomiplan) og en arealdel i et tolvårs perspektiv
  • Tema- og handlingsplaner som tar for seg ett eller flere fagområder, og gjerne også skildrer sammenhenger og forslag til tverrsektorielt samarbeid for å løse sektorovergripende utfordringer
  • Reguleringsplaner som består av konkret utformede endringsforslag og detaljer for avgrensede arealer
  • Handlings- og økonomiplan med tallfestede rammer og konkrete tiltak i et ettårs perspektiv

 Søk i planregisteret

Hva inngår i en kommuneplan?

En kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel.

Utfyllende informasjon finner du ved å søke opp kommuneplan i planregisteret.
Til toppen