Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

http://www.freedigitalphotos.net/ I hht. eiendomsskattelovens § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 17.02.2021, og tre uker fremover. Listene er tilgjengelig på nettsiden og på kommunehuset

Klagefrist:

Søndag 4. april 2021.

Alminnelig eiendomsskattesats er vedtatt til 7 promille for 2021. For bolig- og fritidseiendommer er satsen satt til 4 promille.

I de tilfeller hvor det er endringer for skattegrunnlaget vil eier få tilsendt en detaljert skatteseddel. Alle andre får tilsendt en enkel skatteseddel.

Innsyn i lister

Skatteliste for offentlig ettersyn (PDF, 299 kB)

Bygninger som har fritak for eiendomsskatt (PDF, 78 kB)

Eier eller takstmottaker kan klage på taksten som danner grunnlaget for skatt.

  • Klagen på taksten må fremsettes skriftlig innen 4. april 2021
  • Klagen bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at den fastsatte taksten er feil.
  • Klagen må undertegnes.

 

Hvor sender du klagen?

Grong kommune
Postboks 162
7870 GRONG

Hva skjer etter at klage er mottatt?

Sakkyndig nemnd vil så snart som mulig etter klagefristens utløp få oversendt klagen. Sakkyndig nemnd kan endre taksten i din favør dersom det finner det riktig. Hvis ikke skal klagen oversendes sakkyndig ankenemnd. Den sakkyndige ankenemnd foretar ny besiktigelse og setter ny takst. Den sakkyndige ankenemnd kan prøve alle sider av saken og kan endre taksten til din ugunst også.

 Nyttig informasjon om takstering

Til toppen