Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Hva kan man få tilskudd til?

Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Hvem kan få tilskudd?

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere.

Hvordan kan jeg søke?

Søk tilskudd elektronisk 

Hvilke dokumentasjon kreves for søknaden?

Følgende må medbringes til møte med kommunen:

  • Siste års selvangivelse
  • Lønnslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
  • Kopi av gyldig legitimasjon

Om aktuelt:

  • Dokumentasjon på annen type gjeld enn boliglån (billån, forbrukslån, etc)
  • Kjøpekontrakt/salgsoppgave
  • Dokumentasjon på annen inntekt
  • Festekontrakt
  • Dokumentasjon på alle utbedringskostnader
  • Andre dokumenter som kommunen anser som nødvendig for behandling av søknaden
  • Sosialrapport, legeerklæring eller annen dokumentasjon på husstandens særlig vanskelige situasjon

Hvor lang tid tar det å behandle søknaden?

Kommunen vil saksbehandle saken så fort som mulig og saksbehandlingstiden vil avhenge av sakens kompleksitet samt om kommunen har tilgjengelige tilskuddmidler.

Du kan klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.