Slik søker du

Ønsker du å stå til ansvar selv, eller skal du leie inn firma som står som ansvarlig?
Det er mye å tenke på og her skal vi forsøke å få klarhet i dette.

Søknad uten ansvarsrett - Du står selv ansvarlig for det du bygger.

Her er det begrensninger i hva du selv kan bygge. I følge lovverket må det du bygger være innenfor tiltaksklasse 1. Det betyr i praksis følgende:
Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

Eksempler på tiltak i tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 1 kan for eksempel omfatte oppgaver i forbindelse med småhusbebyggelse med tilhørende arbeider så som grunnarbeider, tømrerarbeider, sanitær- og ventilasjonsarbeider. Andre eksempler på tiltaksklasse 1 kan være båtnaust, mindre lagerbygninger, mindre kaier og fortøyningsanlegg.

Tiltaksklasse 1 omfatter normalt byggverk hvor prosjektering kan skje ved bruk av enkle beregninger, enkel dimensjonering, bruk av tabeller og forhåndsaksepterte løsninger, og utførelse kan skje uten at det kreves avanserte metoder.

Kart

Kart må være med som en del av dokumentasjonen. Du kan selv gå inn på www.kommunekart.no eller www.seeiendom.no og tegne inn bygget, parkeringsplassen eller hva det nå enn du ønsker å bygge. 
Husk å sette mål på bygningen, i tillegg avstand til grense, vei (midten av veien) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge med nabovarselet og søknaden til kommunen.

Gå til www.kommunekart.no

Gå til www.seeiendom.no

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter

Direktoratet for byggkvalitet har en egen side hvor du finner søknadsskjema for mindre byggeprosjekter

Gå til direktoratets sider

 

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl. §21-3).

Søknader med ansvarsrett

For søknader med ansvarsrett er det i utgangspunktet ansvarlig søker som skal stå for utarbeidelse og innsending av søknaden. Dersom du har spørsmål om dette ta kontakt med byggesaksavdelingen.