Klarlegging av grense

Grensepåvisning

Dersom du ønsker å få påvist og eventuelt merket en grense som er fastlagt tidligere ved kartforretning, kan du bestille en grensepåvisning hos oss. Grensepåvisning er en landmålingsteknisk tjeneste hvor det ikke gjøres noen endringer i nåværende grenseforhold. Vi vil i en slik situasjon bruke målebrev som finnes i våre arkiver og plassere grensepunktene i marka i.h.t gjeldende standard Dette kan være praktisk før oppsetting av gjerder, hekker og lignende. 

Klarlegging av eksisterende grense

Er det tvil mellom naboer hvor grensen går eller at grenseforløpet ikke tidligere er oppmålt, må det rekvireres oppmålingsforretning. Ved en oppmålingsforretning vil grensene klarlegges, merkes og måles. I slike tilfeller vil naboer bli varslet.

Hvem kan bruke tjenesten

Eiendomseiere og festere.

Pris for tjenesten

Gebyret følger det til enhver tid gjeldende gebyr for kart- og oppmålingsarbeid i Grong kommune.

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om grensepåvisning må fremmes skriftlig. Du må angi hva som ønskes påvist.

Søknad sendes inn på eget skjema.Skjemaet skal være undertegnet av eier(hjemmelshaver) eller de som har fått fullmakt (fullmakt vedlegges).

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Grong kommune.

Søknad om deling og oppmålingsforretning

Søknaden sendes til

Grong kommune
Pb 162
7871 Grong

Saksbehandling

Grensepåvisning

Når søknad om grensepåvsning er mottatt vil kommunen sørge for at grense blir merket og påvist.

Klarlegging av eksisterende grense

Før oppmålingsforretning avholdes vil kommunen forsøke å rekonstruere eienommens grenser, dette gjøres på grunnlag av tidligere målebrev/skylddelingspapirer eller andre dokumenter.

Under oppmålingsforretning, som naboene blir varslet om, påviser partene sammen med Kommunen hvor grensene går i marka. Grensen vil så blir merket, målt og ført i eiendomskartet.

Saksbehandlingstid

Fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning er 16 uker.