Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Grong kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

For å finne dokumentene som inngår i en plan må man søke planregisteret. Planregisteret er en digital løsning som gir oss en god oversikt over gjeldende planer. 

De viktigste delene i et kommunalt plansystem er:

 • Planstrategien, som ikke er en egen plan men et styrings- og prioriteringsverktøy som beskriver rammer for planarbeidet i et fireårs perspektiv
 • Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel (med handlings- og økonomiplan) og en arealdel i et tolvårs perspektiv
 • Tema- og handlingsplaner som tar for seg ett eller flere fagområder, og gjerne også skildrer sammenhenger og forslag til tverrsektorielt samarbeid for å løse sektorovergripende utfordringer
 • Reguleringsplaner som består av konkret utformede endringsforslag og detaljer for avgrensede arealer
 • Handlings- og økonomiplan med tallfestede rammer og konkrete tiltak i et ettårs perspektiv

Hvor finner du planene

Våre planer er digitale og nås via nettsiden arealplaner.no

Direkte link til våre planer på arealplaner.no

Inne på siden kan du velge

 • Planer for min posisjon
  Eksempel: Om du flytter markeøren (hånda) på kartet der ditt hus er får du planer som gjelder akkura der du bor.
 • Kommuneplan
  Oversik over kommuneplan, kommunedelplaner, kommunes overordnede strategiske styringsdokument.
 • Planer under arbeid
  Det kan være en plan som er igangsatt eller planforslag
 • Gjeldende planer
  Arealplaner i Grong kommune.