Klagerett

Her kan du lese om dine rettigheter om klagerett.

Når du mottar et vedtak fra oss har du kan du ha klagerett, og ønsker du å klage må du sende inn denne skriftlig.
 

Nedenfor ser du en kort instruks i hva som inngår i rettigheten til å klage og hva du må gjøre.

Klagerett

Du har rett til å klage over vedtaket. 

Hvem du kan klage til:

Du kan klage til klageinstansen, men klagen skal først sendes til avsender av dette brevet.
Hvis ikke dette organet endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse

Frist til å klage

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt
innen fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du fortelle oss du mottok brevet.
Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om du har særlig grunn til det, kan du likevel søke om å få forlenget klagefristen. Du må fortelle oss grunnen til forsinkelsen

Rett til å kreve begrunnelse:

Dersom du ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan du sette fram krav om å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold:

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Du bør også nevne begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.
 

Hva må du gjøre?

Klagen må være skriftlig og sendes inn til oss
Benytt étt av valgene nedenfor:
 

 • Fylle ut et skjema som må skrives ut, signeres og sendes til oss.
  Du kan sende det inn til oss via e-post eller vanlig post.
  Link til skjema.

  Hvis vanlig post, send til:  
  Grong kommune
  Pb. 162
  7871 GRONG

  Hvis e-post: 
  Send til postmottak@grong.kommune.no 

  NB! Om du sender inn via e-post, ikke skriv inn personsensitiv informasjon i skjemaet.

 • Fylle ut et elektronisk skjema.
  Skjemaet krever BankID og krever ingen signatur ved innsending.
  Skjemaet blir automatisk sendt til postmottak@grong.kommmune.no når du velger Send inn

  NB! Ikke skriv inn personsensitiv informasjon i skjemaet.
  Link til elektronisk skjema for klagerett

   

Utsetting av vedtak:

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning:

Med visse begrensninger har due rett til å se dokumentene i saken. Du må da ta kontakt med forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan du også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage, og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved klagesaken:

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men normalt er det et vilkår at det organ som har truffet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det blir endret. Klageinstansen vil om nødvendig orientere deg om retten til å kreve slik dekning for sakskostnader.

Klage til Sivilombuds mannen:

Stortingets ombudsmann for forvaltning (Sivilombudsmannen) har ikke adgang til å behandle saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom du får din klage avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan du derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.