Bytte av nærskole

Elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet de sokner til etter opplæringsloven § 8-1 første ledd.

Dersom av ulike grunner du ønsker å bytte av nærskole for barnet må du sende inn en søknad om bytte av nærskole.

Sende inn søknad

I søknaden må du beskrive bakgrunnen for bytte av nærskole og andre forhold du mener er viktig at saksbehandler vet noe om. 
Det kan være:

  • Særskilte forhold ved barnet selv
  • Søsken ved samme skole
  • Nettverk 
  • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  • Læringsmiljø
  • Nærhet til skole


Du kan også legge ved dokumentasjon dersom du tenker det er nødvendig for å belyse søknaden.

Søk om bytte av nærskole

Saksbehandling av søknad

I vurderingen av søknaden skal barnets beste være et grunnleggende syn. Barnet skal gis anledning til å uttale seg før søknaden om skolebytte saksbehandles.

Når søknaden er mottatt og gjennomgått vil du få tilsendt et foreløpig svar. Du vil også bli kontaktet for å innhente flere opplysninger dersom det er nødvendig og avtale tidspunkt for samtale med barnet. Det vil også hentes inn uttalelse fra rektor ved både nærskolen og den skolen det søkes skoleplass på.

Når søknaden er tilstrekkelig opplyst vil den saksbehandles, og du vil få et vedtak tilsendt.

Et skolebytte skjer som hovedregel ved oppstart av nytt skoleår.