Byggetilsyn

Hvorfor byggetilsyn?

Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven blir fulgt. Tilsyn kan utføres med forskjellige metoder, for eksempel:

  • Besiktigelse
  • Stikkprøver av enkelte valgte løsninger i prosjekteringen eller utførelsesfasen
  • Tilsyn i prosjektets dokumenter
  • Intervju
  • Gjennomgang av foretakenes kontrollsystemer
  • Inspeksjon på byggeplassen

Bygningsmyndighetene står fritt til å velge omfang og fremgangsmåte for tilsynet. Kommunens tilsynsplikt omfatter søknadspliktige tiltak med og uten krav om ansvarsrett, tiltak unntatt fra byggesaksbehandling og ulovlig igangsatte tiltak, herunder ulovlige bruksendringer.
Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt.

Lovverket som ligger til grunn til byggetilsynet

Tilsynsplikten er gitt i plan- og bygningsloven § 25-1.
Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen blir overholdt i kommunene. Loven overlater gjennom ansvarsrettsreglene et omfattende ansvar til aktørene i byggesaken. Ansvaret er basert på tillit og erklæringer. Derfor er kommunene pålagt å påse at regelverket følges. Målet er å sikre gode og trygge bygg for kommunens innbyggere.