Fradeling av eiendom

Generelt

Ønsker du å fradele en eller flere parseller fra en eksisterende grunneiendom må du søke kommune om tillatelse. Naboer må være varslet og søknaden må tilfredsstille krav som stilles i plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan.

Gjeldende plangrunnlag finnes på kommunens verktøy for kartinnsyn

Søknaden sendes inn på eget søknadsskjema. Skjemaet kan lastes ned her, eller fås ved henvendelse til kommunen.

Første trinn: Søknaden vurderes opp mot gjeldende reguleringsplaner, kommuneplanen og krav i plan- og bygningsloven om tilfredsstillende veg, vann, avløp, utearealer og hensiktsmessig størrelse og form. Dersom tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende plangrunnlag, må det søkes om dispensasjon etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. Dispensasjon krever grunngitt søknad.

Andre trinn: Etter at delingstillatelse foreligger, avholdes oppmålingsforretning. Den nye eiendommen vil da bli utskilt som en egen eiendom med eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Hvem kan søke?

Etter matrikkelloven § 9 kan delingssøknad kreves av blant annet:

 • Den som har grunnbokshjemmel som eier av grunneiendom. Dersom flere personer er oppført med hjemmel, må alle underskrive.
 • Den som ved rettskraftig avgjørelse ved domstolene er kjent som eier av en bestemt del av eiendommen.
 • Den som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste.
 • Ved dødsbo må kopi av skifteattesten følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten.

Fullmakt

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker må det fremlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e). Fullmakten må være datert og angi at den gjelder deling av eiendom. Skriftlig fullmakt skal ikke være over ett år gammel. Dersom et firma er hjemmelshaver må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrett i følge firmaattest. Advokat behøver ikke å legge fram skriftlig fullmakt, med mindre kommunen finner grunn til å kreve det.

Gebyr

Kommunen tar gebyr for behandling av søknaden og for oppmålingsforretning, i henhold til gjeldende gebyrregulativ som vedtas av kommunestyret hvert år i desember.

2024 - Gebyr etter matrikkelloven § 33-1
Kap. i regultativet Hva Pris, kr.
6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 - 500 m2 9 016
Areal fra 500 m2 - 2000 m2 17 539
Areal over 2001 m2 belastet kr. 13.750,- pluss et tillegg på pr. daa over 2001 m2 1 485 pr. daa
6.1.2 Matrikulering av eksisterende umatriklert grunn
Areal fra 0 – 2000 m2 17 539
Areal over 2001 m2 belastes kr. 13.750,- pluss ett tillegg pr. daa over 2001 m2 1 485 pr. daa
6.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Areal fra 0 – 50 m2 9 016
Areal fra 51 – 250 m2 11 757
Areal fra 251 – 2000 m2 17 539
Areal over 2001 m2 belastes kr. 13.750,- pluss ett tillegg pr. daa over 2001 m2 1 485 pr. daa
6.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Volum fra 0 – 2000 m3 17 539
Volum over 2001 m3 belastes kr. 13.750,- pluss ett til pr. påbegynte 1000m3 over 2001 m3 1 485 pr. 1000 m3
6.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr faktureres etter medgått tid. 800 pr. time.
Minstegebyr 4 918
6.1.6 Oppmålingsforretning av punktfeste
Oppmålingsforretning over punktfeste 8 787
For bebygd og kartlagt punktfeste uten markarbeid beregnes 50 % av ovenstående gebyr
6.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
Gebyr etter medgått tid 800 pr. time
Minstegebyr 8 787
For kap 6.2-6.14

 

Om søknadsprosessen

Veiledning

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Det må angis hvordan delingen ønskes utført, og forslag til nye eiendomsgrenser må være inntegnet på vedlagt kart. Størrelse på fradelt parsell må angis i m². Det må også angis formål for fradeling, f. eks bolig/veg, eller som tilleggsareal til eksisterende eiendom.

Dersom det søkes om dispensasjon må dette krysses av for i søknadsskjema og nabovarsel.

Søknad om deling skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • Kart i målestokk 1:1000 eller 1:500. Kartet skal vise eksisterende grenser, husplassering og ønsket delelinje. Kartet skal videre vise plassering av kjøreatkomst og nødvendig areal til parkering og uterom, se kommunens parkeringsveileder og uteromsveileder. Ved vanskelig bebyggbare tomter bør også forslag til framtidig husplassering og terrengsnitt vedlegges. Ved fradeling til boligformål må boenhetene ha tilgang til egnet uterom som tilfredsstiller kravene til størrelse og støynivå. Dersom kommunens støysonekart viser at foreslått uterom vil være i gul eller rød støysone, må rapport fra støykonsulent vedlegges søknad.
   
 • Naboer og gjenboere skal varsles før søknad sendes kommunen, slik at de får mulighet til å ivareta sine interesser. Det er søkers ansvar å sørge for nabovarsling. Eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt i nabovarslet. Andre som blir direkte berørt av delingen skal varsles og gis mulighet til å uttale seg. Eventuelle merknader fra naboer sendes til kommunen sammen med søknaden. Dersom søknad sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, skal det sendes nytt nabovarsel til naboer og gjenboere.
   
 • Skriftlig redegjørelse med begrunnelse for eventuell dispensasjonssøknad.
   
 • Erklæringer eller avtaler i forbindelse med veirett, ledningsnett og nødvendig vedlikehold som går over eksterne eiendommer.
   
 • Erklæringer om at gjenværende eiendom gir fradelt eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold.

Om avkjørsel

Om fradeling krever opparbeidelse av ny avkjørsel må dette søkes særskilt om. Skriftlig søknad om avkjørsel til kommunal veg sendes inn med fradelingssøknaden.

Om dispensasjon 

Hvis søknaden ikke oppfyller plan- og bygningslovens bestemmelser, eller er i strid med gjeldende plangrunnlag, er deletillatelse betinget av dispensasjon, se plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. Dersom omsøkte delelinje(r) ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan må det søkes om dispensasjon.

Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er søkers ansvar å grunngi søknaden om dispensasjon og å innhente nødvendige opplysninger for at kommunen kan avgjøre dispensasjonsspørsmålet.

Søknaden sendes til

Grong kommune
Postboks 162
7871 Grong
 

Behandling av søknaden

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker.

Etter at vedtak om deling foreligger, er fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning 16 uker.

Klagemulighet

Kommunens vedtak kan påklages, jfr. forvaltningsloven § 28. Klagen bør begrunnes og det må angis hvilke endringer som ønskes. Blir klagen ikke tatt til følge av kommunen, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som for delingssaker er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Aktuelle skjema og linker

Nabolister kan bestilles fra Infoland

Artikkelliste