Grensejustering - Arealoverføring

Generelt

For å gjøre eiendomsgrenser mer hensiktsmessig kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Grensejustering brukes ved små endringer som tilfredsstiller kriterier/vilkår for grensejustering (se nedenfor). For større endringer brukes arealoverføring.  Hjemmelshaverne (eierne av eiendommene) til begge eiendommene må være enig i at grensejustering foretas. Grensejustering og arealoverføring er søknadspliktig og skal behandles etter matrikkelloven.

Dersom søknaden blir godkjent må det avholdes en oppmålingsforretning. Kommunen varsler alle berørte parter (rekvirent og naboer) om når oppmålingsforretningen skal avholdes. Ved oppmålingsforretningen avklares eksisterende grenser samt de nye grensene som merkes.

Hvem kan søke

Eiendomseiere og festere.

Kriterier/vilkår

Kun mindre areal kan grensejusteres. Under ser vi kriteriene for å få utført en grensejustering.

  • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering). 
  • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med maksimalt 500 m² (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering). 
  • En enhet kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering (hvor stort areal som eiendommen faktisk avgir). 
  • Tidligere grensejusteringer etter matrikkellovn (ikke etter delingslova!) skal regnes med i det overstående. 
  • Hvis arealet du ønsker å justere er større enn grensene nevnt ovenfor, må arealet fradeles som egen eiendom eller man kan foreta en arealoverføring.

Under ser vi vilkårene for arealoverføring:

  • Involverte matrikkelenheter må være matrikkulerte
  • Må dreie seg om tilgrensede enheter
  • Arealoverføring skal tinglyses
  • Arealoverføring utløser dokumentavgift

Pris for tjenesten

Kommunestyret vedtar gebyrregulativ hvert år i desember.

2024 - Grensejustering
Grensejustering Areal Kr
6.2.1 Grunneiendom, festegrunn, jordsameie Fra 0-250 m2 5 903
Fra 251-500 m2 8 835
6.2.2. Anleggseiendom Fra 0-250 m3 5 903
Fra 250-1000 m3 8 835

Søknadsskjema

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av Grong kommune. Oppmålingsforretning blir avholdt og matrikkelbrev for eiendommene utstedes.

Saksbehandlingstid

Fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning er 16 uker.

Klagemulighet

En eventuell klage sendes Grong kommune, Pb 162, 7871 Grong. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.

Artikkelliste