Gode regler når man er ute i skog og mark

Her er noen retningslinjer som en bør forholde seg til når en er ute i skog og mark

  • Når du går i utmark må det skje hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
  • På innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, men ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober. Denne retten gjelder likevel ikke på gårdsplass, hustomt, inngjerdet hage eller park.
  • Du har også rett til å bade i vassdrag i utmark når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus/hytte og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.
  • Rasting, solbad, overnatting el skal ikke gjøres på innmark uten eierens samtykke. I utmark må det ikke være til ulempe for andre. Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus/hytte at det forstyrrer beboernes fred og ikke nærmere enn 150 meter.
  • I perioden 15. april til 15. september er det ikke lov til å gjøre opp bål i utmark pga. brannfare.
  • Alle som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier eller andre. En skal heller ikke påføre miljøet skade. Alle plikter å se etter at en forlater stedet fint og ryddig.