Verneområder i Grong

Grong kommune har mange verneområder av ulikt omfang og med ulike verneformål. Kommunen har delegert forvaltningsmyndighet for de fleste av de mindre naturreservatene i kommunen.

Hvilke verneområder har vi og hvem er forvaltningsmyndighet?

Forvaltningsymdigheten omfatter behandling av dispensasjonssaker, tilrettelegging og tilsyn av verneområdene.

 

Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella har forvaltningsmyndighet for:

  • Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger sørøst i kommunen mot Snåsa og Lierne.  
  • Naturreservatene Guslia og Storfloan ligger i tilknytning til og grenser til nasjonalparken.
  • Ordførerne i alle kommunene sitter som medlemmer i nasjonalparkstyret. 
  • Nasjonalparkstyret har samlet forskrifter, forvaltningsplan, brosjyrer, årsmelding og andre publikasjoner slik at de er lett tilgjengelig her Gå til samling av publikasjoner
  • Link til nasjonalparkstyret Gå til http://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/

 

Statsforvalteren i Trøndelag har forvaltningsmyndighet for:

  • Bangsjøan naturreservat ligger i grenseområdene mellom de fire kommunene Grong, Snåsa, Overhalla og Steinkjer. Mer informasjon: forvaltningsplanog forskrift.
  • Finntjønndalen naturreservat ligger nord i kommunen opp mot grensa til Namsskogan og Høylandet.
  • Memorgotuva naturreservat ligger rett overfor Grong sentrum i tilknytning til Mediåura naturreservat
  • Lenke til Statsforvalteren i Trøndelag

 

Verneområdene som Grong kommune har delegert forvaltningsansvar for:

Sanddøldalen naturreservat  (her er det utarbeidet skjøtselsplan)
Berglia naturreservat  (her er det uarbeidet Skjøtselsplan)
Bjønnstokkleiva naturreservat
Rognsmoen naturreservat 
Bjørgan naturreservat (område A og B)
Mediåura naturreservat
Stormyra naturreservat
Gartlandselva naturreservat
Solem naturreservat
Solumsmoen naturreservat
Øvermoen naturreservat
Fiskumfoss naturreservat
Migaren naturreservat

Oversikt over alle verneområdene finnes i Miljødirektoratets kartdatabase Naturbase . Her kan man også trykke på området og få fram informasjon om verneområdet på fakta-ark, forskriften osv. Alle verneforskriftene ligger på Lovdata.no