Kontroll og revisjon

Revisjon Midt-Norge SA

Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap der Namsos kommune er en av eierne. Selskapets primære formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester.

Konsek Trøndelag 

Konsek Trøndelag er et interkommunalt selskap som har oppgaven som sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag. Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge, og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

Grong kommunes kontrollutvalg

På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.