Melde avvik

Melde avvik er systematisk registrering av uønsket hendelse som grunnlag til kontinuerlig forbedring og sikkerhet

Hva er dette?

Registrering av avvik er en viktig del av kvalitetssikringssystemet i kommunen. Systematisk registrering og håndtering av avvik er en viktig premiss for å utvikle en dynamisk og velfungerende internkontroll.

Avvik defineres som en "uønsket hendelse" / avvik i forhold til:

 • praktisering av lover, forskrifter, rutiner, prosedyrer og retningslinjer.

Hvorfor melde avvik

Avvik kan være viktige kilder til læring og verdifull informasjon for virksomhetsledelsen. Ved at det legges til rette for at ansatte kan registrere avvik, bidrar dette til en “åpenhetskultur” og en kontinuerlig “forbedringskultur” hvor ledelsen signaliserer at det er “akseptert” å gjøre utilsiktede feil, og hvor registrering av avvik blir verdsatt og anerkjent som verdifull informasjon som benyttes inn i styring, lærings- og forbedringsarbeid.

 

Hvorfor melde avvik / prosedyre

 • for å dokumentere feil og lære av dem
 • for å hjelpe lederen til å drive enheten best mulig
 • fordi skriftlig dokumentasjon i forhold til feil er viktig
 • fordi utfylte avviksskjema gjør at ledelsen må påtegne skriftlig sitt syn på avviket, noe som sikrer at avviket blir behandlet
 • vi synliggjør og dokumenterer problemene med dårlig kvalitet, dårlig økonomi, rutinesvikt og så videre. Skal tjenestene få tilfredsstillende bemanning, kompetanse, utstyr og lignende er dette ett viktig verktøy.
 • ansvaret for avviket overføres til ledelsen (i de fleste tilfellene)
 • fordi det er etisk uakseptabelt å ikke si ifra om uverdige eller uforsvarlige forhold
 • det er godt å få lov til å si ifra
 • den som fyller ut avviksskjema viser ansvarlighet og kunnskap, samt evne til å evaluere seg selv
 • den faglige bevisstheten øker
 • fordi det er lovpålagt
 • dersom man ikke fører avvik kan politikerne tro at kvalitetskravene følges og det blir i neste omgang vanskeligere å argumentere for ressurser til tjenestene

Avvikskjema for ansatte

Ansatte i Grong kommune melder avvik i Compilo. 

Klikk her for å gå til Compilo