Bli meddommer, forlikrådsmedlem eller skjønnsmedlem

Vil du bidra til et viktig samfunnsoppdrag? Da bør du søke om å bli meddommer. Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Hvordan bli meddommer?

Nå kan du bli meddommer for perioden 01.01.2025–31.12.2028. Sjekk om du oppfyller kravene for å bli meddommer under og søk her:

Søk om å bli meddommer

Vi trenger flere mannlige søkere og oppfordrer nå menn til å søke vervet. Meddommerutvalget skal bestå av et likt antall kvinner og menn.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Gronbg kommune. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Grong kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene
  • du har plettfri vandel
  • du kan blant annet ikke jobbe i politiet, kriminalomsorgen, domstolene, Justisdepartementet, påtalemyndigheten, Politihøgskolen eller Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (tidligere Fengselsskolen)
  • heller ikke studenter ved Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (tidligere Fengselsskolen) kan bli meddommere
  • du kan ikke være praktiserende advokat eller advokatfullmektig
  • du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • du må være personlig egnet til oppgaven (må kunne følge forhandlingene i retten, forstå de problemstillinger saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for ditt syn)

Personer som er døve eller blinde, sterkt syns- eller hørselssvekket eller ute av stand til å gjøre seg forstått, kan heller ikke være meddommere.

Se krav til vandel og fullstendig liste over hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72

Hva slags oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til fire ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. Studenter, pensjonister eller arbeidsledige får en godtgjøring på 750 kroner per dag i retten.

Vervet som meddommer Trøndealg tingrette eller Frostating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Du kan også bli innkalt som vara når du er meddommer.

Les mer om hva det vil si å være meddommer her

Er du allerede meddommer?

Er du meddommer i dag og ønsker å gi deg når denne perioden utløper? Logg inn i søknadsskjemaet og registrer at du ikke ønsker gjenvalg innen 1. april.

Ønsker du å fortsette som meddommer? Du trenger ikke gjøre noe, men logg gjerne inn i søknadsskjemaet og sjekk at vi har korrekte opplysninger registrert på deg.

Logg inn i søknadsskjemaet

Søk om fritak

Det er generelt strenge krav for å bli fritatt som meddommer. Du er valgt som meddommer for en fireårsperiode og plikter å sitte i vervet til perioden utløper.

Ønsker du fritak før nåværende periode utløper 31.12.2024 må du be om fritak med en begrunnelse. Grunner til at du kan kreve deg fritatt fra vervet er helsetilstand, du har vært meddommer i to perioder tidligere eller andre «særlige grunner».

Send fritakssøknaden din til postmottak@grong.kommune.no. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon som f.eks. legeerklæring hvis grunnen er av helsemessige årsaker.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til tore.kirkedam@grong.kommune.no.

Hva vil det si å være meddommer?