Kriterier for tildeling av bolig gjennom inntaksrådet i Grong kommune

1. Virkeområde.

Tildelingskriteriene skal legges til grunn for søknadsbehandling og tildeling av trygdeboliger og omsorgsleiligheter som Grong kommune disponerer.

2. Lovgrunnlag.

Aktuelle lover:

Lov om sosiale tjenester, (§3-4, §4-2d og §4-5 (sosialtjenesteloven).

Lov om husleieavtaler (husleieloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

3. Formål og målgruppe.

Kommunale omsorgsleiligheter og trygdeboliger skal bidra til at boligsøkere med funksjonsvansker får et botilbud tilpasses dens behov.

4. Tildelingsutvalg.

Anbefaling av tildeling i henhold til tildelingskriterier foretas av kommunens inntaksråd. Ved behov forsterkes inntaksrådet av andre aktuelle faggrupper. Saksbehandler er Avdelingsleder for hjemmebasert omsorg. Jfr. kommunens reglement for delegering.

5. Krav til søker.

Ved søknad om leie av bolig skal kommunens søknadsskjema benyttes. Søknaden skal inneholde nødvendige opplysninger og begrunnelse for søknaden. Mangelfulle søknader utredes.

Søker må være over 18 år.

Søker må være folkeregistrert i Grong kommune.

6. Forhold som vektlegges.

Sosiale og helsemessige forhold som har betydning for søkers bosituasjon vektlegges.

Trygdeboliger og omsorgsleiligheter skal sees på som en integrert del av de tilbud som utgjør en samlet omsorgstjeneste. Boligene skal brukes aktivt sammen med andre hjelpetiltak slik at forutsetningen om tiltak på lavest mulig effektive omsorgsnivå ivaretas. Boligene skal prioriteres personer med særskilt behov for spesialtilpasset bolig og/eller nærhet til tjenesteapparatet for å utsette, hindre eller erstatte institusjonsplass

6.1. Omsorgsleiligheter

Målgruppen er

 Personer med graden av funksjonstap (fysisk-psykisk-sosialt) er avgjørende, og da målt i forhold til hvor omfattende hjelpetiltakene er ut fra Iplosregistrering. Hjelpetiltakene kan være både kommunal og privat.

 Personer som ikke har store funksjonstap og kan fungere godt i trygdeleilighet, kan få et tilbud på evt. ledig trygdebolig.

 Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor personer i sentrumsnære områder, dersom de står likt i forhold til funksjonstap/hjelpetiltak.

Når omsorgsleiligheter er utleid til ektepar der den av ektefellene som har omsorgsbehov i henhold til kriteriene faller fra, skal kommunen skaffe annen egnet bolig for gjenlevende ektefelle

6.2. Trygdeleiligheter

Målgruppen er

 Søkere med lettere funksjonshemming og uegnet bolig i forhold til sitt funksjonsnivå.

 Dersom flere søkere stiller tilsynelatende likt når kriterier vurderes, skal søkernes økonomi kunne legges til grunn ved tildeling av trygdeleilighet. Søker med dårlig økonomi går da foran søker med god økonomi.

 Problemer med vedlikehold ute og inne, vinter og sommer er i seg selv ikke en tilstrekkelig grunn for å bli prioritert.

 Søknad fra eldre som har så store funksjonstap at de ikke fungerer bedre i trygdeleilighet enn i nåværende bolig, vurderes opp i mot omsorgsleiligheter, og får tilbud ved ledig bolig.

 Personer bosatt i utkantstrøk av kommunen skal kunne prioriteres framfor personer i sentrumsnære områder, dersom de står likt i forhold til funksjonstap/hjelpetiltak.

7. Innvilgelse av søknad

Innvilgelse av søknad om leie av trygdebolig /omsorgsleilighet skjer ut i fra faglig og skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende kriterier.

Vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad meddeles skriftlig med begrunnelse og med henvisning til gjeldende retningslinjer.

8. Søknad om bytte av bolig.

Søknad om bytte av kommunal bolig innvilges som hovedregel ikke.

Søknad om bytte kan unntaksvis innvilges når

 Boligen er uegnet av helsemessige grunner.

 Det har vært forandring i husstandens størrelse.

 Det er andre tungtveiende sosiale forhold som tilsier bytte av bolig.