Startlån

For noen kan det være vanskelig å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin.

Hva kan man få startlån til?

 • Som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
 • Til utbedring av nåværende bolig.
 • Til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.
 • Til toppfinansiering ved bygging av ny bolig.

Hvem kan få startlån?

Startlån tildeles etter behovsprøving. Kommunen behandler søknadene og skal vurdere om søkeren
forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig.
har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
Den som får Startlån må kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Tips

Ta en titt på husbankens egne nettsider. Her finnes annen nyttig informasjon som ogs¨kan være greit å vite.

Gå til Hubankens egne sider om startlån

Hvilke dokumentasjon kreves for søknaden?


Følgende må medbringes til møte med kommunen:

 • Siste års selvangivelse
 • Lønnslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Kopi av gyldig legitimasjon
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital

Om aktuelt:

 • Dokumentasjon på annen type gjeld enn boliglån (billån, forbrukslån, etc
 • Kjøpekontrakt/salgsoppgave
 • Dokumentasjon på annen inntekt
 • Festekontrakt
 • Dokumentasjon på alle utbedringskostnader
 • Andre dokumenter som kommunen anser som nødvendig for behandling av søknaden


Hvor mye kan jeg låne?

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du kan få Startlån, og eventuelt hvor mye du kan låne.
Viktige forutsetninger for å få Startlån:

 • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet, og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
 • Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo.
 • En forutsetning er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån.

Hvordan søker jeg

Du søker elektronisk via Husbankens nettsider

Gå til Husbankens elektroniske søknadsskjema

Du har søkt, hva skjer så videre?

Vi vil saksbehandle saken så fort som mulig og saksbehandlingstiden vil avhenge av sakens kompleksitet samt om kommunen har tilgjengelig Startlånsmidler.

Du kan klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.