Byggesak - Veiledning

Generelle byggeregler

Kommunens ansvar

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling sørge for at plan- og bygningslovgivningen overholdes og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Kontakt oss

Vi opplever at det er stor aktivitet og mange som planlegger oppussing/tilbygg/verandaer/garsjer nå i vår. Det er bra! 
Dette øker henvendelse til servicekontoret vårt, slik at det kan bli noe lengre ventetid.
Bruk ventetiden til å sjekke om du finner svar på nettsidene:

Før du begynner å bygge/søke, må du finne ut om det finnes reguleringsplanen for din eiendom og sjekke om planen påvirker byggetiltaket ditt. Dette undersøker du på våre sider om:

Areal og reguleringsplaner

Spesielt for Kongsberg kommune er at vi har latt bestemmelser til kommuneplanens arealdel overstyre de gamle reguleringsplanene. For boligområdene gjelder dette byggehøyder, utnyttelse (BYA), krav til bil- og sykkeloppstilling, uteoppholdsarealer og lekeplasser. 

Du kan  bygge mindre tiltak uten å søke. Den som bygger har selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Det er byggeforbud i strandsonene. Hvis du vil bygge noe som ligger mindre enn 100 meter fra vann og vasdrag, må du fortsatt søke om tillatelse før du bygger.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Må du søke? Prøv veviseren "Bygg uten å søke"

Hvor stort kan du bygge?

Nedenfor finner du kommunens egen oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge.

 

Bygger naboen din uten av du har blitt varslet?

Hvis du oppdager snekring på den andre siden av hekken, er det slett ikke sikkert han har gjort noe galt.

Her finner du mer informasjon om hva naboen kan gjøre uten å varsle deg (ekstern lenke)

Søknadspliktige tiltak

Enten det dreier seg om  nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen hvis de ikke kommer inn under tilfellene nevnt over.

Noen tiltak kan du stå for selv - det er ikke nødvendig med ansvarsrett

Dette gjelder :

Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav a regnes oppføring, endring, fjerning og riving mv. av følgende tiltak, og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd:

 • Enkelt tilbygg
  Hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 . Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
   
 • Enkelt frittliggende bygning
  Som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2 . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
   
 • Varig og tidsbestemt bruksending
  Fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet.
   

 • Skilt- og reklameinnretning
  Inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng.
  Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Større byggeprosjekter som krever ansvarshavende

For øvrige søknadspliktige tiltak trenger du en person eller firma med såkalt ansvarsrett som skal påse at tiltaket blir utført i tråd med gjeldende arealbestemmelser og tekniske krav. Det første du må gjøre hvis du ønsker å utføre et søknaspliktig tiltak er altså å kontakte en med slik ansvarsrett. Dette kan være et byggfirma, en arkitekt, byggteknisk konsulent eller liknende.  

Det er også denne som er ansvarlig for at korrekte skjema og søknasprosedyrer blir fulgt, så vi anbefaler at du avtaler med ansvarshavende å finne fram de nødvendige skjema som trengs.

Nødvendige skjema:

Hvordan søker du?

 1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
 2. Bestill naboliste Kan bestilles sammen med situasjonskart fra postmottak@grong.kommune.no
 3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
 • Søknadsskjema
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) har laget en side for deg som skal søke om enkle byggetiltak.

Link til forenklet søknadsskjema