Barnevernets oppgaver

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg og beskyttelse til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får gode og  trygge oppvekstvilkår.

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barnevernsmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov 01.01.2023 Lov om barnevern (barnevernsloven). Barne- og likestillingsdepartementet har et generelt overordnet ansvar for barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet i hovedsak er lagt til det kommunale barnevernet og Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Barnevernets oppgaver

Barnevernets viktigste oppgaver er å

 • Ta vare på utsatte barn.
  Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Den skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.
   
 • Å gi hjelp og støtte.
  Barnevernet skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er f.eks. støttekontakt, avlastningstiltak i hjemmet og barnehageplass.
   
 • Ansvar for å gripe inn – eventuelt mot foreldrenes vilje.
  Barnvernet har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barnvernet kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak og institusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes et vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Familieråd:

Barnevernets hovedoppgave er å gi barn, ungdommer og deres familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Familieråd er et tilbud hvor barnet eller ungdommen og deres familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet/ ungdommen.

Indre Namdal barnevern har Familieråd som fokusområde og tilbyr familieråd i alle deler av en barnevernssak, men du kan også be om det selv. 

Familieråd styrker egen innflytelse og bidrar til å gi informasjon, hente frem ressurser og skape åpenhet om endringsjobbing og ansvarsfordeling. Det er et frivillig tilbud med fokus på barnet. Sammen med utvidet familie og/eller nettverk kan man finne gode løsninger som ivaretar barnet eller ungdommen på en best mulig. Barnevernet, familien og barnet/ ungdommen vil sammen lage spørsmål som familierådet diskuterer og finner løsninger for.

Familien vil få hjelp fra en uavhengig koordinator for å hjelpe familien både med forberedelser og gjennomføring av familierådet. De som er nærmest barnet/ ungdommen i det daglige (eks skole/ bhg, helsestasjon++) kan brukes til å informere nettverket om det som familierådet trenger å vite for å komme til gode løsninger for barnet eller ungdommen.

Les mer om Familieråd på Bufdir sine nettsider: Familieråd - gode løsninger for barnet i slekt og nettverk (bufdir.no)