Rådgivende enhet for russaker

Stortinget vedtok 7. juni 2021 at kommunene skulle etablere rådgivende enheter i kommunene. Dette er hjemlet i §3-9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Oppgaver knyttet til rådgivende enhet for russaker

Enheten skal gi generell informasjon, råd og veiledning om risiko og helsefare ved bruk av rusmidler til personer som er ilagt møteplikt, samt utføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår. 

Ny § 3-9 b skal fra 1. juli 2022 lyde:

Kommunen skal ha en rådgivende enhet for russaker. Denne enheten skal ha ansvaret
for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt
strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første
ledd bokstav d dersom det er satt som vilkår.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om den rådgivende enheten, blant annet om
organisering og tjenestens innhold, inkludert formidling til og samhandling med andre
tjenester og om kommunens behandling av opplysninger i slike saker.

Organisering i Grong kommune

Den rådgivende enheten for russaker i kommunen kan organiseres slik kommunen selv finner det formålstjenelig. I Grong kommune er den lagt til Psykisk helsetjeneste, med en todeling av ansvaret:

  • Psykisk helsetjeneste får ansvar for oppfølging, råd og veiledning
  • Grong legekontor har ansvar for den praktiske gjennomføringen av rustester

Mer informasjon: 

Stortinget.no 
Lovdata.no