Kulturvern

Kulturvern

Kulturvernet skal gi økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge.
Her finner du et utvalg av informasjon som gjelder lokale forhold. I tillegg finnes det mye informasjon hos andre.

Pilegrimsleia fra Namdalen er den nordligste leia i Norge. Gløshaugkirka i Grong er endepunktet for pilegrimsleia mot nord. Med de nye funna på Gløshaugen, at den tidligere stavkirka som stod der kan dateres tilbake til 1155, viser dette i enda større grad at stedet har vært et Olavssete. Den eksisterende kirka har som kjent vært framstilt som ”Olafshaug kyrkje i Harran fjerding” noe som kan tyde på at kirka ble vigd til St. Olav. Det samme er det med alterskapet i kirka fra middelalderen. Dørene til alterskapet framstiller St. Olav i lag med tre andre helgener fra katolsk tid. I middelalderen var denne kirka den øverste kirka i Overhalla prestegjeld og kirke for folket i de nordligste og østligste delene av Namdalen. Dette området var helt opp til 1800-tallet grenseland mellom det fastboende jordbruksfolket og de samiske områda. Helt opp til vår egen tid har vegforbindelsen fra Namdalen og videre nordover i all hovedsak vært kystvegen, og området som kirka dekte lå også slik sett i ytterkanten for middelalderens landeveger i retning nord-sør. Gjennom Nordleden har en i større grad synliggjort at også Namdalen var en viktig del av Nidaros bispedømme. Samtidig gir det en fin anledning til å sette fokus på de historiske linjene mellom ytterkanter og sentrum, samt mangfoldet av kulturelle tilpasninger som følge av ulike livsvilkår.

Kilde: Kirsten Joveig Gartland

 Det er en unik og ikke så godt kjent samling med middelderkunst i og fra kirkene i Grong. Både i Grong kirke og Gløshaugen kirke, og noe er samlet på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Kommunedelplanen for kulturminner i Grong ble vedtatt i april 2015.

Gå til kommuneplan for kulturminner (PDF, 6 MB)

 

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner).

Til toppen