Feiing og tilsyn av fritidsbolig

Det innføres feiing og tilsyn av fritidsboliger i Namdal brann og redning sitt ansvarsområde (Overhalla, Grong og Høylandet) med en hyppighet på minimum 8 år. Dette ihht forskrift om brannforebygging. Ved feiing og tilsyn skal det foretas en risikovurdering som skal definere behov og frekvens videre.

Forskrift om brannforebygging som ble gjeldene fra 1. januar 2016, fastsetter at også fritidsboliger skal underlegges lovpålagt behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Dette medfører at skorsteiner i fritidsboliger skal feies og kontrolleres (tilsyn) på lik linje med boliger.

Ved tilsyn av fyringsanlegget sjekkes det om det tilfredsstillende bygget og montert.
Tilsyndet omfatter følgende:

  • Ildstedet
  • Røykkanal
  • Skorstein
  • Matesystemet for brensel.
  • Om anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

I tillegg vil det gis informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarslere, håndslokkerutstyr og rømningsveier. Dette er en forskrift som skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle skader.

Brannstatistikken viser at det oppstår for mange branner i tilknytning til pipe og ildsteder i hytter og fritidsboliger. Ofte skyldes brannene feil montering, manglende vedlikehold eller feil bruk av fyringsanlegget. I tidligere brannforebyggende forskrift sto det at tilsyn og feiing av fyringsanlegget skulle utføres minimum hvert fjerde år. Nå sier ny forskrift at fyringsanlegget skal feies og føres tilsyn ved behov, eller om det skulle være risiko for brann. Alle eneboliger og fritidsboliger skal risiko vurderes, og etter det fastsette kriterier for feie og tilsynshyppighet, jfr. forskrift om brannforebygging § 17.