Tilsyn av fyringsanlegg

Feieren gjennomfører tilsyn av fyringsanlegg i din bolig. Tilsyn er en lovpålagt oppgave som skal gjennomføres minimum hvert fjerde år.

Tilsynet omfatter innvendig kontroll av fyringsanlegget (ildsted og skorstein). Feieren vurderer visuelt om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade. Verken skorstein eller ildsteder skal ha sprekker eller andre avvik (feil og mangler) som kan ha betydning for brannsikkerheten og funksjonen ved bruk.
Tilsynet av fyringsanlegget omfatter følgende:
  • Om ildsted, røykkanal, skorstein og matesystemet for brensel er tilfredsstillende bygget og montert.
  • Om anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.
I tillegg vil det gis informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarslere, håndslokkerutstyr og rømningsveier.
Varsling av tilsyn foretas ved utsending av SMS eller talemelding til bygningseier. Dette sendes ut ca. to uker i forkant av tilsyn. For at tilsyn skal kunne gjennomføres, må eier eller eiers representant være tilstede. Eier skal varsle beboere og eventuelt andre brukere av bygningen.
Før tilsyn gjennomføres må eier sørge for at feieren har tilstrekkelig adkomst. Hele fyringsanlegget (ildsted og skorstein) skal være lett tilgjengelig slik at det kan kontrolleres på en tilfredsstillende måte.
Etter gjennomført tilsyn vil huseier motta en tilsynsrapport som blir skrevet på stedet. Dersom tilsynet resulterer i fyringsforbud, vil det bli gitt muntlig informasjon om dette under tilsynet. Vedtak om fyringsforbud sendes til eier av bygget/boligen pr. brev eller e-post.
Når feier kommer på tilsyn er han/hun uniformert, og viser ID fra Namdal brann- og redningsvesen
Tilsynet er gjennomført i medhold av Brann og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr 20. § 11 første ledd bokstav h. Kravene til fyringsanlegg er nedfelt i Brann og eksplosjonsvernloven § 6 og Forebyggendeforskriften Kap. 2.

Ansatte i feiervesenet i Grong