Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars

Hovedopptaket av barn i barnehagene skjer i mars. Søknadsfrist er 1. mars.
Opptaket gjelder fra oppstart nytt barnehageår 15. august.

Alle søknader som sendes inn i perioden 1. januar til 1. mars regnes som søknader til hovedopptak.

Rett til barnehageplass

Rett til barnehageplass er definert i barnehageloven §16 og kommunens vedtekter for de kommunale barnehagene (nye fra 10. november 2023). Rett til barnehageplass i barnehagene i Grong gjelder for barn som er bosatt i kommunen.

Alle som søker barnehageplass ved hovedopptaket, må være født ved søknadstidspunktet og ha sendt inn søknad innen fristen. I de tilfellene der barnet ikke har en rett til barnehageplass etter barnehageloven § 16 tildeles plass fra tidligst den måneden barnet fyller 1 år. 
 

Hvem kan søke til hovedopptak med frist 1. mars?

  • Barn som fyller 1 år innen utgangen av august 
  • Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november
  • Barn som fyller 1 år i desember eller januar og februar året etter hovedopptak
  • Barn som er eldre enn 1 år
  • Barn som flytter til kommunen

Hvem kan søke supplerende opptak?

  • Barn som fyller 1 år i perioden mars til august året etter hovedopptak
  • Barn som flytter til kommunen


Trykk her om du ønsker mer informasjon om supplerende opptak.
 

Søke om ny eller endret barnehageplass til hovedopptak

Bruk søknadsskjema her: Søk om ny eller endring av barnehageplass  
Fristen for å sende inn søknad er 1. mars.

 

Hva skjer etter fristen 1. mars går ut?

Alle barnehagene i Grong samarbeider om hovedopptaket av barn. Opptaket samordnes og søknadene saksbehandles på kommunens styrermøter. Søknadene likebehandles og prioriteres etter opptakskriteriene i vedtektene for de kommunale barnehagene.

Etter dette er gjort vil du få tilsendt et vedtak om tildeling av barnehageplass i en av barnehagene. Når du har fått vedtaket, må du innen fristen enten;

  1. takke ja
  2. takke ja, ønsker å stå på venteliste på ønsket barnehage
  3. takke nei til plassen 


Hvis du tar nei til barnehageplassen eller ikke svarer innen fristen mister barnet retten til barnehageplass ved hovedopptaket.

 

Ikke søkt innen fristen 1. mars?

Bemanningen i barnehagene organiseres hvert barnehageår med utgangspunkt i hovedopptaket og forventet behov basert på statistikk og erfaringstall fra tidligere år. Ledig kapasitet ved den enkelte barnehage annonseres på hjemmesiden. Ledige plasser tildeles fortløpende til barnehagene er fulle.
Trykk her om du ønsker mer informasjon om ledige barnehageplasser i barnehagene.