Aktuelt

MNA ikke har lov til å ta imot slakteavfall, men kan da imot bein og skinn.  Skinn og bein kastes i restavfall.

FV7030 Medjåvegen vil bli stengt ved Hallgotto (FV7030 K S1D1 m8612-9114) ifm stikkrennebytte torsdag 06.10.22 fra kl 21:00 og frem til fredag morgen kl 06:00.
Vegen vil være helt stengt i tidsrommet arbeidet pågår. 

 

Har du ledig leilighet eller hus, med tre eller flere soverom, ønsker vi at du tar kontakt.

Vi ønsker direkte leie fremfor framleie.

Har du spørsmål, kontakt Anett Sundvik, telefon 913 30 641.

NTE elektro starter med utskifting av el-anlegg som går over Sagmo bru 1. november. Arbeidet vil bli skiltet og vil i stor grad foregå på utsiden av broen. Arbeidet forventes å være utført i løpet av 6 dager.

Broen blir ikke stengt, men det kan være litt venting i kortere perioder.

Resultat av vannprøver idag morges viser at vannet hra god kvalitet. Av den grunn oppheves påbudet om å koke drikkevannet.

Brødrene Gjerde AS neste uke vil etablere nytt autovern i Spennmyrvegen og Reinsbakkan, samt skifte ut ødelagt autovern i Ravnklovegen.

Kartskisse over ny trase i forbindelse med utbedring av vei

Mandag 26.09.22 starter Veidekke med utbedring av eksisterende gang og sykkelveg langs FV7030 mellom gamle AK-maskiner og og Hallgotto.

Ifm dette arbeidet vil FV7030 bli innsnevret til 1 felt og lysregulert på en strekning på ca. 350m. Gang og sykkelvegtrafikken vil bli ledet inn på kjørefelt som stenges for trafikk slik at maskinene skal kunne jobbe på eksisterende gang og sykkelveg. Det blir montert langsgående sikring for å skille trafikk og gående/syklende samt satt opp gjerder for å skille abeidsområdet fra gang og sykkeltrafikken. (se vedlagte skisse). Fotgjengerovergang fra Hallgotto må stenges når dette arbeidet pågår.

Arbeidet er starter som nevnt førstkommende mandag og forventes ferdigstilt medio oktober

Veidekke

  • Kontaktperson under utførelsen i uke 39 er Tor Morten Kjølstad, tlf 454 22 097.
  • Kontaktperson under utførelsen i etter uke 39 er Jørgen W. Rosendel, tlf 992 17 288.

Arbeidet på mandag morgen starter ca. kl. 9 slik at vi ungår «morgenrushet» både på vegen og gang og sykkelvegen (spesielt skolebarn)

 

Bakgrunn

Denne undersøkelsen er utarbeidet av Grong kommune sitt prosjekt for familier med barn som har utfordringer som gir behov for sammensatte tjenester.

Mål for undersøkelsen

Prosjektet har som mål å utvikle tiltak som gir støtte og avlastning for familier med omfattende omsorgsoppgaver. 
Vi håper undersøkelsen kan si oss noe om familiens situasjon når det gjelder tidsbruk, livskvalitet og tilfredshet med tjenestetilbudet barnet og familien får.

Undersøkelsen er anonym

Undersøkelsen er anonym. Kun en rapport med svarene vil bli lagret etter at prosjektet er ferdig, med mindre du svarer ja på spørsmålet om å legge igjen epostadressen. 

Er det spørsmål du ikke har lyst til å svare på , kan du hoppe over dem.

Svarfrist

Du kan delta på denne undersøkelsen frem til 28. oktober 2022.

Har du spørsmål om undersøkelsen?

Om du har spørsmål om undersøkelsen, kontakt Åse Rosten på telefon 478 39 605

Link til undersøkelsen

Har du tid og lyst til å bidra til at andre får ei meningsfylt fritid og et mer sosialt liv? Bli støttekontakt!

 

 

 

Du kan ringe direkte til politiet i Grong

Politiet kan nås via direkte nummer til Ann Karin Lingen
Han treffes på telefon 969 42 643
E-post: ann.karin.lingen@politiet.no.

Åpningstider Grong lensmannkontor

Mandag og onsdag 08:00–15:00.

Hva kan politiet hjelpe deg med?

Politikontakten kan svare på spørsmål og gi veiledning innen fagområder
som har med politiets oppgaver å gjøre.

Viktige nummer om du ikke får tak i lokalt politi

  • Politiets nødtelefon: 112.
  • Politiets sentralbord: 73 89 90 90 eller 02800.
     
Til toppen