Aktuelt

Trøndelag fylkeskommune fortsetter praksis fra siste tre år og lyser ut tilskudd til sommerjobb for ungdom også sommeren 2023. Fylkeskommunen lyser ut 2,1 mill. kr i form av 300 tilskudd à 7.000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år. Som tidligere år er det kommunene som søker om tilskudd, på vegne av lokale bedrifter eller egne kommunale enheter.

Søknadsfrist: 25. april 2023.

Informasjon om tilskuddet

Les om retningslinjene på nettsiden til fylkeskommunen.

Hvordan søke?

Grong kommune kan søke på inntil 10 tilskudd (kr 7.000 per tilskudd), inkludert tilskudd til private bedrifter.
Søknad sendes til Grong kommune, e-post: postmottak@grong.kommune.no   

 

Det er nå åpnet for at alle fra 18 år får tilbud om den 4. dosen. V har nå mange doser tilgjengelig. 

Hvordan melde seg på:

Meld deg på ved å ringe vaksinetelefonen: 468 37 571.

Dato for vaksine: 

Onsdag 8. februar 2023

Er du over 65 år?

Alle over 65 år er anbefalt den 4. dosen da de er mer utsatt for et alvorlig sykdomsforløp. 

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Signalet

Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Flyalarmene

Norge har 1 250 flyalarmer rundt om i landet, som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene kan høres av cirka halvparten av befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig.

Informasjon på flere språk

FilgalleriPublisert
Sivilforvarset flyalarm

 

 

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Søknadsfrist

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00.

Hvem kan søke

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Familiebasen i Grong samarbeider med Lierne, Røyrvik og Namsskogan om psykisk helsetjenester for innbyggerne. 

Les mer om det interkommunale samarbeidet innen psykisk helse og rus.

Prosjektet med formål om å utrede mulighetene for felles legetjeneste i Indre Namdal har ansatt prosjektleder og startet opp med aktiviteter. 

Illustrasjonsbilde Menn i helse

Grong kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 – 55+ år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Kommunen er nå klare for å rekruttere nye deltagere og stiller med praksis- og læreplasser.

Påmelding til kurset

Meld din interesse til kirsten@mennihelse.no eller hos din NAV-veileder, Nav-kontoret ditt vil også hjelpe deg

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. FHI vurderer at denne gruppen per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset da de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjonen.

FHI`s vurdering er at det per i dag ikke er grunnlag for å inkludere helsepersonell i målgruppen som anbefales en ny oppfriskingsdose nå i høst, men at helsepersonell som selv ønsker det, kan velge å ta en ny dose.

Avtal tidspunkt om du ønsker oppfriskningsdose

Kommunen kaller IKKE inn til vaksinasjon, den enkelte må selv ringe for å avtale tidspunkt for vaksinering.
Vaksinasjonen for denne målgruppen vil starte opp etter jul.

Vaksineteamet i Grong kommune

Tid og sted for vaksinering:

Sted: Dropin på Grong legekontor.
Tidspunkt: Onsdag 30. november, periodene kl. 08:30 -11:30 og 12:30 -15:00. 

De som allerede har en legetime eller avtale på laboratoriet i nærmeste fremtid, kan få satt vaksinen da.  

Gå til mer informasjon om vaksineanbefalinger influensasesongen 2022-2023

 

Torsdag  i  uke 46  starter en ny HUNT-undersøkelse, Aldring i Trøndelag/ COVID opp i Grong. I løpet av et par uker i november vil ca 1000 grongninger få en invitasjon til å delta.

Alle som deltok i HUNT4 i Grong for fire år siden vil denne gangen bli invitert til å delta, forteller prosjektleder i HUNT, Vigdis Hjulstad Belbo.

Til toppen