Grong opplæringssenter - Voksenopplæringen

Grong opplæringssenter - Voksenopplæringen

Grong kommune har ansvar for voksenopplæring etter Introduksjonsloven og Opplæringsloven. Dette omfatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne.

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere 

Dette er et tilbud om norskopplæring – norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Aktuelle tilbud er avhengig av tidligere skolegang:
 • SPOR 1: Tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skolegang.
 • SPOR 2: Tilrettelagt for deltakere med en del skolegang fra før.
 • SPOR 3: Tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning.
Det utarbeides individuell opplæringsplan.
Fra 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Alle som får vedtak om opphold etter 1. september 2013 og som etter introduksjonsloven har rett og plikt til opplæring, har plikt til å gjennomføre avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.  

Hvem kan delta?

Voksne innvandrere med behov for grunnleggende opplæring i norsk dersom oppholdet i Norge er over 3 måneder.
Deltakere som omfattes av «Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger» har egne rettigheter og plikter i forbindelse med norskopplæringen.

Hva koster det?

Opplæringen er gratis for den som oppfyller kravene.
De som ikke har rett og plikt til norskopplæring må betale 2 300 kr pr. måned (gjelder fra 1. januar 2022).

Kjøp av tjenester

Grong voksenopplæringssenter kjøper følgende tjenester fra Namsos voksenopplæringssenter:
 • Opplæring – 50 timer samfunnskunnskap med tolk
 • Gjennomføring av norskprøve
 • Gjennomføring av samfunnskunnskapsprøve
  Dette gjelder deltakerne som er på introduksjonsprogram.

Grong Opplæringssenter melder på deltakerne. 

Innvandrere uten automatisk rett til undervisning

 • Nordiske borgere (Sverige, Finland, Danmark og Island)
 • Personer med tillatelse etter EØS/EFTA- regelverket
 • Personer og deres familiemedlemmer med tillatelse på grunnlag av arbeidstilbud

Samarbeidspartnere:

 • Flyktningetjenesten
 • Boenheten for enslige mindreårige – BEEM
 • Karrieresenteret, ekstern

Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæringen er tilrettelagt for både norskspråklige og minoritetsspråklige voksne.
Opplæringen fører frem til grunnskolevitnemål som gir rett til å søke videregående opplæring.
For å få fullverdig vitnemål kreves det karakter i de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk, og i to av de muntlige fagene naturfag, samfunnsfag og religion , livssyn og etikk.
Ved Grong opplæringssenter undervises det i følgende fag:
 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Hvem kan søke?

 • Søkere må ha oppholdstillatelse som kan gi grunnlag for varig opphold.
 • Søkere må ha norsk personnummer (11 siffer).  
Grunnskole for voksne gjennomføres over to år.
Minoritetsspråklige deltakere bør ha norskkunnskaper på nivå A2 for å kunne gjennomføre grunnskole på to år. 
Grunnskole for voksne er regulert i Opplæringsloven, kap. 4A. Voksne over 16 år som ikke har grunnskole, eller som trenger opplæring i ett eller flere av grunnskolefagene, og som ikke har rett til videregående opplæring til videregående opplæring for ungdom (jf. Opplæringsloven § 3-1), har rett til slik opplæring.

Eksamen

Grong voksenopplæringssenter melder alle deltakerne på avsluttende klassetrinn i grunnskolen opp til eksamen.
Det arrangeres eksamen i et skriftlig fag – norsk og i et av de muntlige fagene.

Samarbeidspartnere

 • Boenheten for enslige mindreårige – BEEM
 • Flyktningetjenesten
 • Grong barne- og ungdomsskole
 • Grong videregående skole
 • Karrieresenteret

Spesialundervisning for voksne

Skade eller sykdom kan medføre at man som voksen kan tape evner, ferdigheter eller kunnskaper man har hatt tidligere.
Innhold og målsettinger i den spesialpedagogiske tjenesten tar utgangspunkt i individuelle behov.
Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.

Samarbeidspartnere

 • Pedagogisk Psykologisk Tjeneste – PPT
 • Andre instanser med spesialkompetanse
 
Til toppen