Grong voksenopplæring

Grong opplæringssenter - Voksenopplæringen

Grong kommune har ansvar for voksenopplæring etter Introduksjonsloven og Opplæringsloven. Dette omfatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne.

 

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere 

Dette er et tilbud om norskopplæring – norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
 
Fra 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Alle som får vedtak om opphold etter 1. september 2013 og som etter introduksjonsloven har rett og plikt til opplæring, har plikt til å gjennomføre avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.  
Aktuelle tilbud er avhengig av tidligere skolegang:
SPOR 1: Tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skolegang
SPOR 2: Tilrettelagt for deltakere med en del skolegang fra før
SPOR 3: Tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning
Det utarbeides individuell opplæringsplan.
 

Hvem kan delta?

Voksne innvandrere med behov for grunnleggende opplæring i norsk dersom oppholdet i Norge er over 3 måneder.
Deltakere som omfattes av «Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger» har egne rettigheter og plikter i forbindelse med norskopplæringen.
 

Hva koster det?

Opplæringen er gratis for den som oppfyller kravene.

Oppdatert januar 2018: De som ikke har rett eller plikt til norskopplæring må betale kr. 2.000,- pr. mnd.
 

Kjøp av tjenester

Grong voksenopplæringssenter kjøper følgende tjenester fra Namsos voksenopplæringssenter:
Opplæring – 50 timer samfunnskunnskap med tolk
Gjennomføring av norskprøve
Gjennomføring av samfunnskunnskapsprøve
Dette gjelder deltakerne som er på introduksjonsprogram.
 
Grong Opplæringssenter melder på deltakerne. 
 
 

Innvandrere uten automatisk rett til undervisning

Nordiske borgere (Sverige, Finland, Danmark og Island)
Personer med tillatelse etter EØS/EFTA- regelverket
Personer og deres familiemedlemmer med tillatelse på grunnlag av arbeidstilbud
 

Samarbeidspartnere:

 • Flyktningetjenesten
 • Boenheten for enslige mindreårige – BEEM
 • Karrieresenteret, ekstern
 

Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæringen er tilrettelagt for både norskspråklige og minoritetsspråklige voksne.
Opplæringen fører frem til grunnskolevitnemål som gir rett til å søke videregående opplæring.
For å få fullverdig vitnemål kreves det karakter i de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk, og i to av de muntlige fagene naturfag, samfunnsfag og religion , livssyn og etikk.
 
Ved Grong opplæringssenter undervises det i følgende fag:
 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
 

Hvem kan søke?

Grunnskole for voksne er regulert i Opplæringsloven, kap. 4A. Voksne over 16 år som ikke har grunnskole, eller som trenger opplæring i ett eller flere av grunnskolefagene, og som ikke har rett til videregående opplæring til videregående opplæring for ungdom (jf. Opplæringsloven § 3-1), har rett til slik opplæring.
 
Søkere må ha oppholdstillatelse som kan gi grunnlag for varig opphold.
Søkere må ha norsk personnummer (11 siffer).  
 
Grunnskole for voksne gjennomføres over to år.
Minoritetsspråklige deltakere bør ha norskkunnskaper på nivå A2 for å kunne gjennomføre grunnskole på to år. 
 

Eksamen

Grong voksenopplæringssenter melder alle deltakerne på avsluttende klassetrinn i grunnskolen opp til eksamen.
Det arrangeres eksamen i et skriftlig fag – norsk og i et av de muntlige fagene.
 

Samarbeidspartnere

 • Boenheten for enslige mindreårige – BEEM
 • Flyktningetjenesten
 • Grong barne- og ungdomsskole
 • Grong videregående skole
 • Karrieresenteret
 

Spesialundervisning for voksne

Skade eller sykdom kan medføre at man som voksen kan tape evner, ferdigheter eller kunnskaper man har hatt tidligere.
 
Innhold og målsettinger i den spesialpedagogiske tjenesten tar utgangspunkt i individuelle behov.
Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.
 

Samarbeidspartnere

 • Pedagogisk Psykologisk Tjeneste – PPT
 • Andre instanser med spesialkompetanse
 
Til toppen