Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse som kommunen kan gi til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er det samme som det som tidligere ble kalt omsorgslønn, og er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.

Søk om omsorgsstønad ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester: 

Gå til skjema Søknad om bistand (DOC, 52 kB)

 

 

Hvor mye omsorgsstønad kan du få?

Omsorgsstønad er ikke ment å skulle dekke den omsorgen du gir, time for time. Hvor mange timer du vil få omsorgsstønad for, vil være basert på en skjønnsmessig vurdering. Saksbehandler vil først regne ut hvor mange timer helse- og omsorgstjenester den du gir omsorg til, har behov for. Deretter ser han eller hun på hvor mange av de timene du skal dekke opp og regner om dette til antall timer omsorgsstønad.

Saksbehandleren vil også se på hvilke andre helse- og omsorgstjenester den du gir omsorg til, har. Hvis vedkommende også har hjelpestønad, så kan denne bli trukket i fra omsorgsstønaden.

Krav til søker

  • Den pleietrengende må bo hjemme 
  • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
  • Både bruker og kommunen må vurdere om omsorgslønn er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.
Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.
 

 Tenk over dette før du søker:

  • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
  • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
  • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
  • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
  • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.
 

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt besøker vi deg for å vurdere situasjonen og avklare hvilke oppgaver du utfører. Deretter gjør vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du eventuelt kan få godtgjørelse for. 
Til toppen